За ПГ "БЯЛА-РУСЕ"

Професионална гимназия-гр.Бяла е училище с 45-годишни традиции. Съществува от 1972 г. като СПТУ по машиностроене. От 2003 година  е обявено за професионална гимназия.

То е единственото професионално училище в общините Бяла, Ценово и Борово.

Предимство на училището е осигуряването на  безплатен транспорт със собствени автобуси транспорт на пътуващите  ученици от близки населени места в общините Бяла, Борово, Ценово и Полски Тръмбеш.

Училището разполага с много добра материално-техническа база и квалифицирани учители по общообразователна и професионална подготовка,което гарантира добрата подготовка на учениците и професионална реализация.

Завършеното професионална образование се удостоверява с диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация и свидетелства за правоспособност на категория – „В“, “Ткт“ и Твк“.

За постигане на целите си училището работи в партньорство с  Обществен съвет, Ученическти съвет и Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната власт и неправетилствени организации.

За развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му /чл.5, ал.1/ в училището са сформирани  клубове по интереси: „Природни науки“, „Информационни технологии“, „Предприемачество“, „Изкуство и спорт“.