Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основна цел на проекта:  да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в
електронна среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за
по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на
преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния
процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
държавни училища, образователни медиатори и родители.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици
за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в Професионална гимназия -гр. Бяла са доставени  20 бр. таблети, 23 бр. лаптопи и 1 бр. шкаф за зареждане на лаптопи и таблети.

Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на
умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Проведени са обучения  през м. декември на 28 ученици, разпределени  в 4 бр. групи.

Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им
за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

През месец март се извърши обучение на 12 педагогически специалисти разпределени в 2 групи.

Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения
за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание
и др.);