Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

На 21.02.2022 г. Професионална гимназия – гр. Бяла стартира участието си в проект  BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основна цел на проекта

  • Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда

На 21.02.2022г., Професионална гимназия – град Бяла стартира Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ – дейност 1. 

1 група

 

Участват 5 ученика от 11 клас професия „ Моделиер – технолог на облекло“, специалност „ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“.
Практиката в реална работна среда се осъществява във фирма „ Сървис – център“ ЕООД. Учениците проявяват голям интерес към производствения процес.

 

Довършителни операции при изработване на мъжки работен гащеризон – почистване от конци, лепенки и креда от опакова и лицева страна на дрехата . Закопчаване на презрамки, цип и копчета.

2 група

В практическото обучение в реална работна среда  участват 5 ученика от 10 клас Специалност – Полевъдство.

Обучаващ партньор по проекта ЗП НИКОЛИНКА ХРИСТОВА ЗДРАВКОВА – с. Ценово.

 

 

Разсаждане на расад – домат

Подготовка на расад за продажба в търговската мрежа

Подготовка на расад – краставици и оформяне на лехи

3 група

 

Участват 5 ученика от 10 клас специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ професия –  „Готвач“.

Обучаващата организация е ЕТ „Теко“ – Стефан Мангов.

 

 

Работа в търговската зала – подготовка, зареждане и отсервиране

Запознаване с процесите в кухнята

4 група

 

Участват 5 ученика от 11 клас професия – „Монтьор на транспортна техника“ специалност „Автотранспортна техника“.

Място на провеждане на ученическата практика: Автосервиз „Добринови – ООД“ град Бяла.

 

 

Извършване на демонтаж, ремонт и монтаж на главина на предно колело

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

На 21.03.2022г. Професионална гимназия – град Бяла стартира Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ дейност 2 – създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма.

            В него участват 10 ученици от втори гимназиален етап – ХIА и XIIБ клас, обучаващи се по специалността „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“. Създадена е УТФ.

С помощта на ръководителя учениците разработват бизнес план, насочен към създаване на шивашка учебно-тренировъчна фирма „Игла-2021“, с предмет на дейност изработване на работно облекло.

 

 

Линк към проекта: https://upraktiki.mon.bg