НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

Професионална гимназия – гр. Бяла е сред класираните училища за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в малка (до 50 000 лв.)

В училището е изграден STEM център /съвкупност от 2 зали, в които учениците ще изучават и прилагат компетентности в областта на природо-математическите науки/.

Високотехнологичният и иновативен център е оборудван със съвременни уреди и апарати за обучение по математика, физика и биология. Разполага с модерно оборудване и образователен софтуер, който позволява на учителите да създават уроци, фокусиращи интереса на учениците към изучаваните предмети.

В изследователския център има обособени кътове за самостоятелна работа на учениците, за прожекции, експериментална работа и наблюдение. Целта ни е учебното съдържание да интегрира знания по природните науки, технологиите и математиката.

За учителите това ще е предизвикателство да работят и въодушевяват по нестандартен начин своите ученици. За училището това ще е поредния проект, с който се въвеждат новости в обучението, чрез които да се привличат млади, талантливи и целеустремени в живота младежи и девойки, които ще строят бъдещото на България.

В процеса на STEM обучението целта е учениците да формират личностни и професионални компетентности, необходими за упражняване на професията. Основна цел е да са подготвени за предизвикателствата на дигиталното бъдеще и за реализация по придобитата специалност.