ПРИЕМ 2022-2023

Заповед РД-03-190 29.04.2022 на РУО Русе - утвърден държавен план приемЗаповед РД-03-190 29.04.2022 на РУО Русе - утвърден държавен план прием

Д Ъ Р Ж А В Е Н П Л А Н – П Р И Е М ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,Професионална гимназия – гр. Бяла, обл. Русе е единственото по рода си учебно заведение в региона, което дава професионална подготовка на ученици от община Бяла и съседните общини.

За учебната 2022 / 2023 година в ПГ- гр. Бяла ще се осъществи държавен план – прием на ученици след завършено основно образование в дневна форма на обучение по следните професии и специалности:

Приемът на ученици в Професионална гимназия – гр. Бяла, обл. Русе ще се осъществи по следния график: